“Het jaar 2020 is nu al een opmerkelijk jaar.”

“Het jaar 2020 is nu al een opmerkelijk jaar.”

In de media:

Goodweek ZZP in de AD special over ZZP

Meldingsplicht ZZP’ers en niet EU/EER/CH-burgers

Sinds 1 maart 2020 geldt dat er voor aanvang van het werk altijd een meldingsplicht moet worden gedaan via Posted Workers. Dit geldt voor alle ingeleende werknemers van in het buitenland gevestigde leveranciers en voor zzp’ers die werkzaamheden in Nederland gaan verrichten in bepaalde sectoren.

Ook hebben werkgevers of meldingsplichtige zelfstandigen uit de Europese Unie, een ander land binnnen de EER (Europese Economische Ruimte) of Zwitserland die een tijdelijke opdracht in Nederland uitvoeren hebben sinds 1 maart 2020 een meldingsplicht. Zij worden dan aangemerkt als dienstverrichter en uw onderneming als dienstontvanger. Voor beiden gelden ook nieuwe regels. De dienstverrichter heeft een meldingsplicht, de dienstontvanger een controleplicht.

De dienstverrichter is verplicht om een melding te doen bij het SVB-loket; Posted Workers. Dit ongeacht wat de nationaliteit van uw buitenlandse leverancier is. Deze meldplicht van de leverancier dient dan ook voor aanvang van het werk in Nederland gedaan te worden. Hierin moeten o.a. de volgende gegevens gemeld worden: Bedrijfsgegevens, ID’s, sector en naam van de opdrachtgever, A1-verklaring en plaats van de werkzaamheden. Daarnaast moet de dienstverrichter een contactpersoon opgeven die in Nederland beschikt over aanvullende gegevens zoals contracten, urenregistratie, loonstroken en betaalbewijzen van het loon.

Controleplicht dienstontvanger
Als dienstontvanger moet je controleren of er wel gemeld is en zo ja of deze melding correct is. De melding van de dienstverrichter kan je eenvoudig inzien en controleren. Je kan de gegevens bekijken van de zelfstandige of het bedrijf en ook werknemers die voor jou komen werken. Denk hierbij aan het werkadres, beschrijving werkzaamheden en duur van de werkzaamheden. Wanneer de gegevens niet kloppen kan je hiervan een melding maken of je kan het juist bevestigen waarmee jij je controleplicht hebt voldaan. De meld- en controleplicht dient per medewerker gedaan te worden en is geldig voor de opgegeven periode.

Inzicht vanuit instanties
Samen met de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) direct inzage in alle meldingen en kan bestuursrechtelijke sancties opleggen. Er kunnen boetes uitgedeeld worden aan het niet tijdig melden of controleren en of het niet juist opgeven van data via het portaal Posted Workers. Voor de periode van 01-03-2020 t/m 31-08-2020 is er een overgangsperiode, waarbinnen in principe geen boetes worden opgelegd. Het is op dit moment nog niet duidelijk of deze termijn wordt verlengd als gevolg van de Coronacrisis.

Jij bent verplicht om samen met uw samenwerkingspartner aan de regels te voldoen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan ook gegevens opvragen uit het meldloket. Bijvoorbeeld als een persoon een woon- en tewerkstellingsvergunning nodig heeft. Sociale partners kunnen eveneens gegevens opvragen uit dit loket. Zij kunnen dan gerechtelijke procedures starten om naleving van de Cao-bepalingen af te dwingen. Dit betekent dat deze instanties direct in actie kunnen komen en dus rechtsmaatregelen kunnen nemen.

Meldplicht voor zzp’ers
Zoals eerder aangegeven zijn zzp’ers die met hun onderneming buiten Nederland zijn gevestigd ook verplicht te voldoen aan de meldingsplicht als zij werk aannemen en verrichten in Nederland. Deze meldingsplicht richt zich op de sectoren: bouw, schoonmaak, voedingsindustrie, metaal, zorg, glazenwasserij, land- en tuinbouw. Voor de transportsector gelden er zelfs extra regels.

Notificatieplicht UWV vervallen
Voor werknemers van een buitenlandse werkgever die in Nederland tijdelijk komen werken en die niet beschikken over een EU/EER/CH-nationaliteit (derdelanders), gold dat zij tot 01-03-2020 een notificatieplicht hadden bij het UWV. Door de nieuwe meldingsplicht vervalt de notificatie bij het UWV. Illegale arbeid kan risico’s met zich meebrengen voor jouw organisatie. Bestuursrechtelijke sancties, waaronder hoge boetes kunnen worden opgelegd aan jou en iedere schakel in de keten. Naast vermelding op de lijst van ‘Naming and Shaming’ ook nog eens imagoschade kan opleveren.

Belangrijk voor de praktijk
Voor jouw bedrijfsvoering is het belangrijk dat je:

  1. Schriftelijke afspraken maakt met uw leveranciers over de meldingsplicht en wie aansprakelijk is als er niet (tijdig) wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen geldend in Nederland, waaronder de meldingsplicht. Denk ook aan de vastlegging van correcte beloning alsmede het beschikken over een woon-en werkvergunning om in Nederland arbeid te mogen verrichten en de Waadi-registratie van de uitlener.
  2. Werk zoveel als mogelijk met NEN– en of PayOk– gecertificeerde bedrijven.
  3. Een methode heeft waarmee u de echtheid van paspoorten en identiteitsbewijzen zelf controleert. Valse documenten zijn namelijk nog steeds in omloop. Controleer daarom altijd de originele documenten van de werknemers.
  4. Jouw leveranciers zo nodig informeert over de geldende regels en eventueel doorverwijst naar de openbare gegevens.
  5. Ervoor zorgt dat er geen personen voor jou werkzaam zijn zolang er niet voldaan is aan de meldingsplicht en controleplicht.
  6. Van tijd tot tijd, bijvoorbeeld eens per jaar, controles uitvoert of alles verloopt conform afspraken en wet- en regelgeving en of bijsturing nodig is.

Conclusie: Je kan gerust samenwerken met samenwerkingspartners uit het buitenland mits je weet welke regels er gelden en ook samen deze naleven. Heb je vragen hierover en of advies nodig? Neem hieronder dan contact met ons op, wij helpen jou graag verder.